Podpora mladostnikovi avtonomnosti pri delu domske skupnosti

Iz prakse za prakso

Vzgojitelji v Domu Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik se pri svojem delu srečujemo s specifičnimi oblikami vedenja gibalno oviranih mladostnikov. Opažamo neiniciativnost, pasivnost, odvisnost, slabe delovne navade… Osrednji cilj našega dela je samostojnost mladostnika, našteta vedenja pa mladostnika pri tem ovirajo. S proučevanjem zgodnjega razvoja gibalno oviranega otroka smo si pomagali pri razumevanju opaženih vedenj in načrtovanju vzgojnega dela. Domska skupnost je ena izmed učinkovitih metod vzgojnega dela, s katero poskušamo spreminjati obstoječa vedenja ter jih nadomestiti z aktivnostjo, iniciativnostjo, občutkom lastne sposobnosti in vrednosti ter na tak način podpiramo razvoj avtonomnosti in samostojnosti. V vzgojnih praksah igra pomembno vlogo tudi zabava. Samostojen projekt pogovorno-zabavnih oddaj ZOOD telesno oviranim mladostnikom omogoča, da doživljajo uspeh in se samopotrjujejo.

Ključne besede: vzgojitelji, gibalno ovirani mladostniki, vedenje, zgodnji razvoj, vzgojna metoda, domska skupnost, zabava, projekt ZOOD, samopotrjevanje, doživljanje uspeha, samostojnost, avtonomnost.

Samira Šabič, Mojmir Mavrič