Trženje storitev v dijaških domovih

Razprave in raziskave

Tema raziskovalne naloge je trženje storitev v dijaških domovih po Sloveniji.V nalogi opisujemo potrebo po trženju, trženjski splet, TIS – trženjski informacijski sistem in strategijo trženja. S tržno raziskavo poskušamo potrditi domnevo, da se dijaški domovi v Sloveniji, zaradi demografskih sprememb, srečujejo z različnimi problemi. Primerjamo dejavnost dijaških domov v večjih mestih z dejavnostjo v manjših. Ugotavljamo naravne danosti na področju dijaških domov po regijah. Raziskujemo, v kolikšni meri so dijaški domovi tržno aktivni, kdo se ukvarja s trženjem, koliko sredstev namenijo za trženje, katere oblike trženja uporabljajo, kaj pomeni kakovost, kaj zadovoljstvo odjemalcev, kako je s konkurenti ter koliko se dijaški domovi odpirajo v prostor EU. V sklepnem delu naloge povzemamo zaključke in priporočila. 

Ključne besede: Dijaški dom, trženje, trženjski splet, kakovost, zadovoljstvo. 

Goran Vukovič