Povezanost solastništva z rastjo podjetja

Razprave in raziskave

Namen raziskave, kvalitativne študije primera, v podjetju Primit d.o.o. je bil spoznati poglobljeno razumevanje zaposlenih o vplivu solastništva na rast podjetja in v povezavi s tem pomena solastništva na njihov odnos do dela. Cilj raziskave je bil poiskati teoretične osnove, ki opredeljujejo rast podjetja, vzroke za njegovo rast ter najti glavne kategorije vzrokov za rast podjetja, s katerimi smo lahko v okviru ugotovitev podali priporočila za prakso. V raziskavi so opredeljena teoretična izhodišča za rast podjetij, ki omogočajo primerjavo s kategorijami, ki smo jih dobili z analizo intervjujev.

Postavljeno je bilo raziskovalno vprašanje: »Kakšen odnos do dela bi imeli, če bi bili solastniki podjetja?« Na njegovi osnovi so bili na vzorcu treh intervjuvancev narejeni polstrukturirani intervjuji. 
Z analizo odgovorov smo oblikovali kategorije, s pomočjo katerih smo odgovorili na raziskovalno vprašanje.

Ključne ugotovitve raziskave so, da je pomen solastništva v podjetju zelo velik in da le-to prinaša veliko motiviranost zaposlenih in pripravljenost za boljše delo in da so solastniki zelo pripadni podjetju. Pomemben jim je tudi dobiček podjetja in pa dejstvo, da solastništvo pomeni na nek način razbitje monopola vodenja peščice ljudi v podjetju. 

Ključne besede: solastništvo, študija primera, polstrukturiran intervju, kategorije, Primit d. o. o., rast podjetja. 

Alojz Klaneček