Vpliv informacij na odločitve dijakov pri izbiri študija

Razprave in raziskave

Zaradi močnega pritiska elektronskih in tiskanih medijev se mladi včasih težko odločajo o za njih pomembnih stvareh. Takšno je tudi odločanje o izbiri visokošolskega študija, saj ni lahko izbirati  med že ustaljenim naborom informacijskih sklopov in na novo posredovanimi informacijami, katerih obseg se vsako leto poveča  pred vpisi na Univerzo. Na odločitve pri izbiri študija poleg medijev vplivajo tudi mnenja posameznikov in skupin, sprejemanje novih informacij in aktivnosti v medsebojnih pogovorih /razpravah/. Skozi šolski učno – vzgojni proces se mnenje o možnostih in pogojih kandidatov za vpis univerzitetnega študija spreminja, ker so podvrženi različnim informacijskim vplivom. Posamezniki skušajo neskladnost v odnosu do določenega stališča spremeniti v konsonanco /skladnost/, kar predstavlja “apriorno zaščitno vedenje”. V medsebojni interakciji zaznavajo tudi nekatere šibkejše točke izobraževalnega sistema in posameznikove dejanske informiranosti o možnostih vpisa na Univerzo. 

Ključne besede: informacijska družba, nove informacije, mediji, mnenje, neskladnost. 

Stanislav Kink