Vpliv stila vodenja vzgojitelja na pojavljanje kršenja domskih pravil

Teorija in praksa

Veščina vodenja postaja v današnjem svetu hitrih sprememb vse bolj pomembna, saj brez sodelovanja in dobrega vodje ni uspešnih rezultatov. V svoji raziskavi sem se posvetila vzgojiteljem v dijaškem domu v vlogi vodje in ugotavljam, kako vpliva stil vodenja vzgojitelja v dijaškem domu na pojavljanje kršenja domskih pravil. Glede na tri stile vodenja, in sicer avtokratični, demokratični in anarhični, ki so jih z raziskavami ugotovili Lewin in sodelavci in glede na njihove izsledke, sem predvidevala, da bo najmanj kršenja domskih pravil pri vzgojiteljih, ki uporabljajo demokratični način vodenja.

Rezultati, ki sem jih dobila, so bolj zapleteni, kot sem predvidevala na začetku. Če povzamem ugotovitve svoje raziskave, lahko povem, da menim, da ima način vodenja vzgojitelja oz. uporaba specifičnih vzgojnih ukrepov in ravnanj učinek na pojavljanje kršenja domskih pravil, saj se pri nekaterih vzgojnih skupinah, ki jih vodijo določeni vzgojitelji, kršitve pojavljajo v izrazito večji meri kot pri drugih. Vzgojitelji, ki imajo več neposrednega vzgojnega dela z dijaki in s tem posledično boljši odnos z dijaki ter vedo, kdaj je pomembno zahtevati dosledno upoštevanje pravil in kdaj zadeve niso toliko pomembne, imajo mnogo manj problemov z dijaki, ki kršijo domska pravila. 

Ključne besede: vodenje, pravila, dijaški dom, vzgojitelj, dijaki. 

Vesna Jančar