Neenakost pri pridobivanju izobrazbe Kamboške delovne sile: meritve in implikacije politike

Zanimivosti

Razvoj, merjen izključno v smislu gospodarske rasti, ni napredoval v pričakovani meri z naložbami. Dežele v razvoju so v svoji želji po izboljšanju možnosti za razvoj, vlagale čedalje višje odstotke javnih izdatkov v človeški kapital v pričakovanju, da bodo pridobile velike količine izobražene in produktivne delovne sil, ki bo služila višje mezde in vzpodbujala gospodarski razvoj. Avtorji trdijo, da je v nekaterih deželah politika izobraževanja mogoče prispevala h koncentraciji človeškega kapitala v privilegiranih segmentih družbe s povečevanjem neenakosti v izobrazbi in dohodkih.

Ta referat opisuje in analizira raporeditev pridobivanja znanja pri kamboški delovni sili in pri tem uporablja ginijev izobrazbeni koeficient. Izobrazbeni Ginijev koeficient kot mera porazdelitve dosežene izobrazbe na nivoju provinc in okrožij za razliko od agregatnega nacionalnega kazalca, uporabljenega za namene primerjave med državami, je odlično orodje za učinkovito analizo politike. 

Analiza distribucije pridobljene izobrazbe po manjših političnih enotah omogoča nacionalnim in regionalnim vladam in ministrstvom za izobraževanje (šolstvo), da oblikujejo politiko in programe za posamične regije in skupine in tako povečajo učinkovitost šolskih reform. Kamodža ima burno zgodovino, ki je rezultirala v zdesetkanju človeškega kapitala dežele v 1970 – tih in 1980 – tih. Avtorji so za konstruiranje izobrazbenih Ginijevih koeficientov pridobljenega znanja za 24 provinc in 180 okrožij Kambodže uporabili podatke po štetju iz 1998. Analiza je razširjena na poudarke razlik med urbanim in ruralnim prebivalstvom, med moškimi in ženskami. Avtorji so identificiral, da so ženske s podeželja najbolj depriviligirane skupine in kažejo najvišjo stopnjo neenakosti pri doseganju izobrazbe. Avtorji dalje sklepajo, da poleg bližine šole obstajajo še drugi dejavniki, ki močno vplivajo na neenakost izobraževanja, ker so neenakosti v izobrazbi večje pri urbani ženski populaciji kot pri ruralnih moških. Avtorji tudi identificirajo province in okrožja z največjo neenakostjo in sklenejo referat z določitvijo bodočih področij raziskave.

Ključne besede: razvoj, gospodarska rast, dežele v razvoju,človeški kapital, izobrazba, Kambodža. 

Donald B. Holsinger, John M. Collins, Matthew E. Burt Brian, W. Darsow, Rachel A. Davis, Angelica S, Hagman, Adam H. Clark