Recenzija knjige dr. Metod Černetiča: Management ekonomike izobraževanja

Beremo za vas

Konec leta 2006 je Moderna organizacija v Kranju izdala najnovejšo strokovno knjigo (monografijo) prof. dr. Metoda Černetiča, ki obravnava ekonomiko izobraževanja. Avtor je knjigo razdelil v šest zaokroženih poglavij. V prvem obravnava področje ekonomike izobraževanja. Tu se je dotaknil izobraževanja in družbeno-ekonomskega razvoja iz več zornih kotov. V drugem poglavju je avtor celovito osvetlil dileme planiranja izobraževanja in usposabljanja kadrov. Zanimiv in praktičen je njegov celovit pristop za dolgoročno planiranje izobraževanja, kakšni so cilji organizacije in vprašanje sprememb v vzgojno-izobraževalnih organizacijah.

Zelo natančno je prikazal teoretične in idejne osnove izobraževanja v tretjem poglavju. Tu je zanimiv socialdemokratski pogled na izobraževanje, liberalni pogled in kritike določenih teorij. Priča smo globalizaciji iz najrazličnejših zornih kotov, zato je dr. Černetič osvetlil tudi vprašanje globalizacije izobraževalnega trga, dobo človeškega kapitala in model, ki postaja splošen v vsakdanji praksi. 

Za nekatere, ki se ukvarjajo s problematiko izobraževanja, bo verjetno najpomembnejše četrto poglavje, ki obravnava razvoj človeških virov. V ta namen je avtor orisal teorijo človeškega kapitala, cilje izobraževanja, gospodarsko rast, demografske spremembe in druge zanimivosti s tega področja. Avtorju je uspelo prikazati povezovanje izobraževanja in tehnološkega razvoja. To je izredno pomembna tema, zato ji je namenil največ prostora. Prikazal je zapletenost odnosa med tehnološkim razvojem in izobraževanjem ter dopolnjevanje izobraževanja in raziskovanja za družbo znanja. Tu je pomemben človeški, intelektualni in socialni kapital. Zato se je avtor potrudil orisati vlogo in pomen na tem področju ter prikazati skrito vrednost podjetja v luči intelektualnega kapitala. Seveda brez Lizbonske strategije in Bolonjskega procesa ni možen celovit prikaz sodobnega izobraževanja. Prav zaradi tega je tej problematiki namenil več tematskih sklopov in prikazal cilje resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva pri nas.
 
V zaključnem, to je šestem poglavju, je avtor podal družbeni cilj razvoja Slovenije s poudarkom na uresničevanju strategije gospodarskega razvoja ter na izboljšanju učinkovitosti države. Pri tem je pomembna skladnost ekonomskih in socialnih reform. Lahko rečemo, da predstavlja najnovejše delo prof. dr. Metoda Černetiča pomemben prispevek pri obravnavi managementa ekonomike izobraževanja. Knjiga je koristna za študente kakor tudi za strokovnjake v vsakdanji gospodarski praksi, ki se ukvarjajo s problematiko izobraževanja, razvoja, ekonomskih reform. 

dr. Gabrijel Devetak