Recenzija knjige: Kurikul kot proces in razvoj

Beremo za vas

V založbi Zavoda republike Slovenije za šolstvo je izšel zbornik prispevkov posveta Kurikul kot proces in razvoj, katerega namen je bil izmenjava pogledov na razvoj kurikula posebno na ravni osnovnošolskega in gimnazijskega izobraževanja. 

Zbornik je razdeljen v štiri vsebinske sklope: 
    a) posodabljanje kurikula in avtonomija, 
    b) izsledki empiričnih raziskav gimnazijskega izobraževanja, 
    c) kurikularna teorija in praksa ter 
    d) kroskurikularnost. 

Pestrost vsebin in avtorjev kar sama kliče po branju knjige, priporočamo jo vsem, ki se strokovno, profesionalno in ljubiteljsko ukvarjate z razvojem izobraževanja. 

Mira Turk Škraba