Značilnosti inkluzivne šole

Razprave in raziskave

Rutter s sodelavci (1983) je v Veliki Britaniji raziskoval karakteristike različnih šol v enakih socialnih okolnih področjih in ugotovil, da se šole pomembno razlikujejo po nekaterih karakteristikah, četudi je bila populacija učencev v njih po socialnih značilnostih močno podobna. Še posebej so bili zanimivi izsledki o značilnostih oziroma o razlikah med šolami s socialno najnižjimi sloji. V nekaterih od teh šol otroci oziroma učenci niso imeli posebnih problemov niti pri učenju, niti pri vzpostavljanju socialnih stikov, niti niso imeli problemov v stikih z učitelji. Med otroci večinoma ni bilo vedenjsko težavnih in delikventnih, učitelji niso pretirano uporabljali kazni, tudi izključevanja učencev je bilo malo. Nasprotno pa so imeli učenci v drugih šolah številne probleme pri učenju in tudi v vedenju. Med njimi je bilo veliko število vedenjsko težavnih in delikventnih in pri njih so učitelji pogosto uporabljali kazni in številni med njimi so bili izključeni. Rutter s sodelavci je poskušal ugotoviti zveze med lastnostmi šol in učiteljskih kolektivov po eni strani in med vedenjskimi značilnostmi in učnim uspehom otrok. Za šolsko okolje kot pravno, socialno in psihosocialno enoto je uporabil naziv »šolski etos« ali tudi »kultura šole« (Kos 1992). Šolski etos so kasneje preučevali še številni drugi avtorji in ga poskušali še bolj natančno definirati. Vključujoča (inkluzivna) šola je po temeljnih karakteristikah identična s šolo z visokim šolskim etosom, četudi je pojem inkluzivne šole že desetletje mlajši od pojma šolski etos. Vodstva nekaterih šol skupaj z učiteljskimi kolektivi so ugotovila, da ima vključujoča, ena šola za vse, prednosti pred storilnostno izključujočo in kaznovalno šolo. Očitno je vodstvo teh šol naklonjeno vrednotam vključujoče šole in prenaša na učiteljski kolektiv svoja prepričanja in svoje strokovne orientacije. 

Ključne besede: šola, učenci, inkluzivna šola, vodenje, vedenje 

dr. Vinko Skalar