Motivacijski dejavniki vzgojiteljev v dijaških domovih

Refleksije in razprave

Motivacija je za vsako organizacijo izrednega pomena, saj je eden od pomembnih faktorjev, ki odločilno vpliva na uspešnost zaposlenih. Njihov vodja bi se pri svojem delu moral nenehno spraševati, kaj motivira zaposlene in katere motivacijske dejavnike ima na razpolago.V članku smo se osredotočili na dijaške domove kot specifične vzgojno- izobraževalne organizacije, ki jih ustanavlja država za dijake srednjih šol, nosilci vzgojno- izobraževalnega procesa v teh organizacijah pa so vzgojitelji. Z raziskavo v izbranih dijaških domovih smo poskušali ugotoviti, kakšno je dejansko stanje motiviranosti vzgojiteljev. Želeli smo ugotoviti, kaj jih pri njihovem delu najbolj motivira, kateri dejavniki so po njihovem mnenju najpomembnejši za uspešno vzgojno delo ter dobro počutje na delovnem mestu, in v kolikšni meri so v resnici tudi izpolnjeni. Zavedati se namreč moramo, da bodo vzgojitelji pri svojem vzgojnem delu uspešni do tiste mere, do katere bodo ob doseganju skupnih ciljev uspeli doseči tudi lastne cilje. Zanimivo delo, dobri medsebojni odnosi, možnost osebnega razvoja, soodločanje o delu in poslovanju, primerne plače in nagrajevanje njihovega dela so dejavniki, ki jih vzgojitelji pričakujejo in so v veliki meri v domovih tudi izpolnjeni. Ugotovitve raziskave bodo lahko ravnateljem v pomoč pri ugotavljanju stopnje zadovoljstva vzgojiteljev na njihovem delovnem mestu, saj so pokazale, kateri motivacijski dejavniki so za vzgojitelje najpomembnejši, hkrati pa so nakazane prednosti in slabosti sedanjega načina motiviranja zaposlenih. Ugotovljena spoznanja bodo lahko dragocen prispevek tudi za iskanje novih ciljev in oblik razvoja medsebojnih odnosov, za povečanje zadovoljstva zaposlenih in za spremembo organizacijskega vedenja v domovih, katerega del je tudi razvoj človeških virov. 

Ključne besede: motivacija, motivacijski dejavniki, dijaški domovi, vzgojitelji. 

Ema Djorcev, spec.