Multimedijska zgodba v razredu in čustveno dobro počutje

Teorija in praksa

Glavni cilj te razprave je predstavitev pregleda teoretične in raziskovalne literature v zvezi z najboljšimi teoretičnimi modeli o multimedijih in ustvarjanju čustvenega dobrega počutja v razredu s pomočjo multimedijske zgodbe. Poskušamo razumeti ta vprašanja v zvezi s teorijo in praktično rabo, da bi določili meje raziskav problema in da bi povezovali problem z obstoječo teorijo in da bi postavili konceptualiziran problem v kontekstu prejšnjih raziskav. Obstajajo teoretični modeli o multimedijih in procesih spoznanja in motivacije. Vendar pa za čustveni procese takih modelov ni. Da bi ugotovili oz. vzpostavili tak model, so bile analizirane zgodbe iz literarnih besedil (otroška zgodba). Literarno besedilo (otroška zgodba) je bilo izbrano kot izhodišče, ker s psihološkega stališča multimedijsko okolje pogosto vsebuje besedila (ali zgodbe) s čustveno vsebino. Model, ki iz tega rezultira podaja multimedijske elemente, elemente zgodb, perceptualne- kognitivne- emocionalne procese in čustvene izide. Teoretične implikacije se nanašajo na razširitev modela v zvezi z drugimi multimedijskimi in z integracijo z obstoječimi spoznavnimi in motivacijskimi pristopi. Praktične implikacije se ukvarjajo z multimedijskim načrtom in dramaturškimi strategijami e–učenja. 

Ključne besede: multimedia, čustvo, dobro počutje, model. 

Dr. Lence Miloseva