Recenzija knjige dr. Metod Černetič: Management in sociologija organizacij

Beremo za vas

Knjiga je razdeljena na 17 poglavij: Organizacije, Sociologija organizacije, Pojem organizacijskega vedenja, Politika organizacije, Šole kot organizacije, Vodenje organizacij, Moč in vpliv v organizacijah, Odgovornost v organizacijah, Konflikti, Komuniciranje, Motivacija, Organizacijska kultura in njene razsežnosti, Učeča se organizacija in kultura šole, Moderna država – institucija in organizacija, Razvoj človeških virov in neprofitnih organizacij, Opredelitev managementa neprofitnih organizacij, Človeški, intelektualni in socialni kapital – vloga in pomen.

Osrednji problem, ki ga avtor obravnava z različnih vidikov, so organizacije kot teoretični problem in praktični pojavi. Vsebina dela oziroma knjige je strukturirana po stvarni sistematiki in strukturi obravnavane problematike in po sistematiki vsebine v učnih načrtih predmetov visokošolskih programov, ki jih avtor predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju.

Besedilo monografije Management in sociologija organizacij je oblikovano kot obsežna sklenjena celota. Besedilo bralcu nudi obsežno teoretično znanje in nakazuje vire za nadaljnje poglabljanje in širjenje tega, hkrati pa s problemskimi pristopi avtor izraža svoje misli, nakazuje in odpira probleme za nadaljnje razmišljanje in ustvarjanje. Omogoča mu oblikovanje jasnih predstav o obravnavanih pojavih, obenem pa ga izziva, spodbuja in usmerja k lastnemu razmišljanju in kritični presoji teoretični pogledov in pojavov v vsakdanji organizacijski in družbeni resničnosti.

(vsebina povzeta iz spletne strani FOV)