Vpliv organizacijske klime na uspešnost zaposlenih

Managament v vzgoji in izobraževanju

Posameznikova osebnost in delovne zahteve v medsebojnem učinkovanju ustvarjajo organizacijsko klimo, ki ima velik vpliv na uspešnost posameznika in organizacije. Na uspešnost pa vpliva tudi motivacija zaposlenih. Denar ni glavni motivator, bolj učinkoviti dejavniki motiviranja so možnost soodločanja zaposlenih, neformalna druženja, profesionalen odnos vodstva do zaposlenih, iskrena pohvala in nagrada za opravljeno delo, informiranost zaposlenih o sprejetih odločitvah vodstva, jasna opredelitev odgovornosti, možnost izobraževanja in izpopolnjevanja, sodelovanje v timih, usposabljanje za dodatne naloge, odkrita komunikacija, upoštevanje nasvetov in predlogov zaposlenih, idr.

Ključne besede: organizacijska klima, organizacija, medsebojni odnosi, motivacija, uspešnost zaposlenih.

Martina Šetina Čož