Recenzija člankov

Uvodnik

V novi, dvojni številki Iskanj, lahko prebirate vsebine v naslednjih temeljnih sklopih: Raziskave in razprave, IKT v vzgoji in izobraževanju, Iz prakse za prakso, Beremo za vas ter Leposlovna dela z vzgojno vsebino.

V raziskavah in razpravah avtorja mag. Olga Dečman Dobrnjič in dr. Metod Černetič prikažeta nekatere organizacijske, pedagoške in vsebinske značilnosti dijaških domov, tako v Sloveniji kakor tudi drugod po svetu. V članku poudarita, da so dijaški domovi kulturna stvarnost v skoraj vseh državah sveta.

Dalje dr. Jasminka Zloković, predavateljica družinske pedagogike na Filozofski fakulteti v Reki, v članku Nekateri vidiki nasilnega vedenja osnovnošolskih otrok – problem družine, šole in družbe, prikazuje družbeno občutljivost za probleme otrok in pedagoško kompetentnost učiteljev. Ta dva družbena dejavnika opredeli kot dva od temeljnih pogojev za izpolnjevanje nekaterih najpomembnejših ciljev izobraževanja in razvoja zaščite otrok.

Mag. Marija Lubšina Novak, dr. Franc Cankar in dr. Amalija Žakelj v prispevku z naslovom »Z razvojnim vodenjem šole do kakovosti« predstavijo slovensko osnovno šolo in njena prizadevanja za razvoj kakovosti. V vsebini članka je izpostavljeno razvojno vodenje šole s pomočjo uporabe modela odličnosti.

Mag. Olga Dečman Dobrnjič in Tadeja Rink v članku Alternativni vzgojni ukrepi – analiza raziskave v dijaških domovih, govorita o modelu vzgajanja, ki ga kot primer dobre prakse tudi formalno opredeljuje nova šolska zakonodaja. Rezultati raziskave prikazujejo stališča vzgojiteljev in ravnateljev dijaških domov do alternativnih vzgojnih ukrepov.

V rubriki IKT v vzgoji in izobraževanju dr. Iraklis Paraskakis, dr. Stelios Pantelopoulos in dr. Kostas Kalaboukas prikazujejo marketing z IKT-jem na področju šolstva v Grčiji. Prikažejo razvoj “softvera” firme “ELEVATE – Designing Elearning”.

Dr. Waldemar LIB iz Poljske v prispevku prikazuje in poudarja pomen pravilno pripravljenega didaktičnega filma, ki lahko skrajša čas, potreben za zaznavanje in prepoznavanje novih vsebin za 10–40 procentov. V vsebini poudari, da pomen didaktičnih filmov v izobraževanju konstantno narašča. Predstavi primer didaktičnega filma, ki so ga pripravili študentje drugega letnika na oddelku Multimedia didactic techniques Univerze Rzeszówu.

Dr. Vukan Popović, profesor s Pedagoške fakultete v Somboru, govori o pomenu novih medijev v izobraževanju in o zahtevi šol, da učitelji svoja predavanja obogatijo in posodobijo didaktična znanja v smeri nove, informacijsko komunikacijske, tehnologije. Mag. Vesna Srnić pa v svojem prispevku poudari nekatere zanimive dileme, ko govori o potrebi estetike in elektronskih medijih v obdobju postfeminizma.

V rubriki teorija in praksa Milena Magdalena Kejžar v prispevku Vodenje dijakinj brez prisile v Dijaškem domu Poljane od 1993–2002 prikazuje in poudari pomen postopnega uvajanja teorije izbire in alternativnih vzgojnih ukrepov v šolski sitem na primeru Dijaškega doma Poljane.

Franci Tehovnik spregovori o dejavnikih, ki vplivajo na izbiro vzgojnih stilov pri vzgojiteljih v dijaških domovih in jih podkrepi tudi z rezultati raziskave, ki jo je izvedel v dijaškem domu. Dijaški domovi so multikulturni prostor, kjer bivajo dijaki z različnimi poudarjenimi sposobnostmi in nadarjenostjo. V tem duhu Primož Vresnik v članku Vodenje dramskega krožka v dijaškem domu prikazuje nekatere dileme, ki se vzgojitelju kot vodji skupine dijakov pojavljajo pri vodenju dramskega krožka.

Nataša Tavželj v prispevku Desetletje vključenosti dijaškega doma Poljane v slovensko mrežo zdravih šol dobro predstavi projekt zdravega dijaškega doma, ki poteka v njihovem domu in s tem neposredno poudari tudi vpetost dijaških domov v slovenski šolski sistem. Apolonija Kovač, profesorica na osnovni šoli, v članku Osebni podatki in njihovo varovanje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah odpre zelo občutljivo in zanimivo temo, z vsebino katere se pedagoški delavci v praksi pogosto srečujejo.

V rubriki Beremo za vas mag. Roman Vodeb spregovori o knjigi V objemu pedofila, avtorice Olge Dečman Dobrnjič. Knjiga je pomemben prispevek v slovenskemu literarnemu in strokovnemu prostoru, saj avtorica spregovori o občutljivi , tabu temi, pedofiliji, na način in v vsebini, ki je zelo primerna tudi kot dodatna strokovna literatura za vse, ki se profesionalno ukvarjajo z vzgojo otrok.

V rubriki Leposlovna dela z vzgojno vsebino Primož Vresnik predstavi dramo Povratnik z volčjim potnim listom, ki nam odpre nekatere nove vidike razmišljanja. 

dr. Vinko Skalar