Prikrita avtorativnost neavtoritarnih socializacijskih praks

Ljudje in družba

V svojem tekstu bom predstavila vlogo neavtoritarne socializacije v sodobnih (zahodnih) družbah. Temeljna hipoteza moje analize bo, da neavtoritarna socializacija vsebuje številne represivne dimenzije, ki v temeljih determinirajo tako socializacijske prakse kot tudi rezultate neavtoritarne socializacije. Predstavila bom nekatere bistvene karakteristike tako avtoritarne kot neavtoritarne, še posebej narcisistične socializacije in t. i. “podružbljene” socializacije. Analizirane bodo nekatere dimenzije skrite avtoritarnosti neavtoritarnih socializacijskih praks, da bi pokazali, kako te prakse v socializacijo ter v socialne odnose vpeljujejo celo bolj represivne elemente od avtoritarnih socializacijskih praks. Nekateri od teh represivnih elementov bodo tudi podrobneje predstavljeni. 

Ključne besede: socializacija, avtoritarna socializacija, neavtoritarna socializacija, narcisistična socializacija. 

dr. Vesna Vuk Godina