Letni delovni načrt vzgojne skupine

Teorija in praksa

Vzgojna skupina je z zadnjo kurikularno prenovo in posledično vzgojnim programom pridobila poseben pomen. Načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela vzgojitelja za vzgojno skupino je dobilo težišče tudi na letnem programu in načrtu dela same vzgojne skupine. Cilj prenove – da se poveča aktivna vloga dijakov v dijaških domovih – je zelo smiseln, saj se na ta način lahko pripomore h kakovostnejšem bivanju. Dijaki razvijajo demokratično komunikacijo, si postavljajo cilje, prevzemajo konkretne zadolžitve in naloge ter vrednotijo delo ob koncu šolskega leta. Vzgojitelji vstopamo v ta prostor z novimi, alternativnimi pristopi vzgoje, z namenom večje prilagoditve današnjim razmeram. Sodobni čas je za dijaške domove poln negotovosti, pa tudi izzivov, kako se bomo znali približati eden drugemu in letni vzgojni načrt nudi obilo možnosti za realizacijo različnih ciljev tako dijakov kot vzgojiteljev. 

Ključne besede: vzgojna skupina, kurikularna prenova, aktivna vloga dijakov, letni vzgojni načrt. 

Nataša Tavželj