Ravnatelj med sodelovalno kulturo šole in učečo se organizacijo

Teorija in praksa

Vseživljenjsko učenje predstavlja izziv za vodenje in delovanje šol. Ravnatelje in učitelje postavlja v novo funkcijo, v oblikovanje sodelovalne kulture med vsemi akterji izobraževanja, tako učenci kot učitelji in ostalimi strokovnimi delavci, starši in lokalno skupnostjo. Nova vloga šol, ki izhaja iz širših, evropskih dimenzij, naj bi omogočala vseživljenjsko učenje, zato naj bi postopoma postajale šole centri vseživljenjskega učenja. Za dosego tega cilja je v prvi vrsti najbolj odgovoren ravnatelj. Vzpostavi in razvija naj pogoje za doseganje tega dolgoročnega cilja. 

Ključne besede: ravnatelj, šola, organizacijska in sodelovalna kultura, vodenje, profesionalni razvoj učiteljev, učeča se organizacija. 

mag. Gabrijela Hauptman