Pogledi študentov in učiteljev matematike na profesionalni razvoj učitelja

Izobraževanje
V današnjem svetu so kompleksnost učiteljeve in vzgojiteljeve (v nadaljevanju: učiteljeve) vloge ter visoka pričakovanja različnih družbenih skupin do pedagoškega poklica že skoraj nekaj običajnega. Vsak učitelj naj bi bil strokovno avtonomen in sposoben diagnosticiranja in inoviranja lastne prakse. Vse to pa zahteva nenehno učenje in profesionalni razvoj tako posameznega učitelj kot celotne institucije. Profesionalni razvoj učiteljev je del vseživljenjskega učenja in zajema vse učne izkušnje, ki neposredno ali posredno koristijo posamezniku ter prispevajo h kakovosti njegovega dela v razredu oz. skupini. Prek njih učitelj razvija kritično znanje, spretnosti in sposobnosti na vseh področjih svojega poklicnega življenja. Pojavi, kot so: različnost učencev, nova spoznanja na področju didaktike in psihologije, težja obvladljivost učencev so za učitelja hkrati izziv in grožnja ter terjajo od njega višjo stopnjo profesionalnosti. Učitelji se bodo profesionalno in osebnostno razvijali ter izboljševali kvaliteto svojega dela, če bodo čim bolj dovzetni do sprememb in jih bodo sprejemali kot izzive. Poleg tega pa je pomembno, da se tudi študentje kot bodoči učitelji zavedajo pomena profesionalnega razvoja in vseživljenjskega učenja, saj bodo tako na že omenjene izzive prej in bolje pripravljeni. Namen mojega raziskovanja je bil osvetliti pojem profesionalnega razvoja učitelja matematike z vidika bodočih učiteljev ter z vidika učiteljev, ki že imajo različno dolge izkušnje s poučevanjem. 
 
Ključne besede: učitelj, profesionalni razvoj učitelja, kompetence učitelja, reflektivno poučevanje, modeli učiteljevega profesionalnega razvoja, novi profesionalizem, dejavniki profesionalnega razvoja, poklicno učenje, poklicna biografija. 
 
Danijela Rus