Otroci staršev odvisnikov od psihoaktivnih drog in alkohola med deklariranim stanjem in „socialno slepoto“

Vzgoja in družba
Otroke odvisnikov od psihoaktivnih drog in alkohola prištevamo v večkratno rizično skupino. Odraščajoč ob enemu ali obeh starših, ki sta odvisnika, so izpostavljeni različnim oblikam nasilja, zanemarjanja in zlorabe. Običajno starši zanje ne skrbijo dovolj tako na materialnem kakor tudi na čustvenem in zdravstvenem nivoju. Ti otroci so zelo pogosto podvrženi družinskemu nasilju in vključeni v razna kriminalna dejanja. V takšnem, neprimernem družinskem okolju doživljajo številne razvojne pomanjkljivosti, ki se manifestirajo skozi delinkventno, agresivno in nasilno socialno vedenje, kot nesposobnost ustvarjanja in ohranjanja zdravih odnosov s sovrstniki, nesposobnost ustvarjanja partnerskih odnosov ter skozi številne psihične probleme, kot so: anksioznost, tesnoba, depresija, slabo funkcioniranje v šoli in na delovnem mestu. Prav tako pa ti otroci razvijajo potencialna nagnjenja k vedenju odvisnosti od raznih psihoaktivnih drog ali alkohola. Čeprav je na deklarirani, predpisani ravni otrokom omogočena zaščita in nudenje pomoči v rizičnih situacijah z mnogimi ratificiranimi konvencijami, zakoni in inštitucijami, je realna situacija bistveno drugačna. Na osnovi temnih številk je možna predpostavka, da je v Hrvaški kar 197.000 otrok odvisnikov, o katerih življenju in usodi recentna literatura ne govori popolnoma nič. V glavnem lahko najdemo te podatke skozi raziskovanje internetnih člankov, ki govorijo o problemu otrok staršev odvisnikov. Iz njihovim vsebin je mogoče sklepati, da so zakonodaja in pravni sistem ter inštitucije ter sociala in vzgojno izobraževalne inštitucije zaukazale zaščito in nudenje pomoči in skrbi otrokom tej visoko rizični skupini. Majhen delež teh otrok je prepuščen sorodnikom, domovom za otroke in rejniškim družinam, večina njih pa še vedno živi z starši odvisniki. Statistični podatki kažejo, da večini teh otrok ni nudena z zakoni in deklaracijami predpisana zaščita in pomoč. Cilj in namen tega članka je, da skozi znanstveni diskurz in pedagoško razpravo osvetlimo problem ter prikažemo razliko med dejanskim in deklarativnim stanjem teh otrok. Lahko pa se gremo socialno slepilo kot sintagmo za ignoriranje in marginaliziranje pomembnosti problema, o katerem v članku govorimo. 
 
Ključne besede: starši odvisniki, otroci staršev odvisnikov, socialna slepota za probleme otrok, odnos staršev odvisnikov in otrok. 
 
dr. Jasminka Zloković