FENOMEN NASILJA MALOLJETNE DJECE NAD RODITELJIMA – PRILOG ISTRAŽIVANJU ODNOSA U OBITELJI

THE PHENOMENON OF VIOLENCE OF THE CHILDREN OF PARENTS

Prof. dr. sc. Jasminka Zloković
Številka 51-52 (2015)

Povzetek

Obiteljski dom često se poistovjećuje s mjestom pružanja međusobne ljubavi, topline, mjestom utjehe i sigurnosti. Nažalost, mnogo je razloga zbog kojih to uvijek nije tako. Znane su i obitelji gdje su zbog nasilja ugroženi životi njezinih članova bez obzira na dob, spol, roditeljsku ulogu, obrazovanje, socijalnu strukturu. Raspon nasilja u obitelji s obzirom na njezine članove uključuje nasilje nad djetetom, nasilje među supružnicima ili izvanbračnim partnerima, nasilje odrasle djece nad roditeljima ili starijim članovima obitelji, ali i nasilje maloljetne djece nad roditeljima kao oblik nasilja koji je u javnosti gotovo negiran iako činjenice iz svakodnevnoga života govore suprotno. Zbog velikoga broja mogućih činitelja teško je odrediti «tipične» počinitelje nasilja ili roditelje (potencijalne) žrtve. Nasilje koje neki roditelji doživljavaju povremeno za mnoge je učestala pojava. Odnos društva prema nasilju, bez obzira na činjenicu tko je žrtva, a tko nasilnik, predstavlja bitan pokazatelj njegova odnosa prema čovjeku, humanosti te stupnja civilizacijske razvijenosti. Rezultati koje se istraživanjem dobilo potvrđuju prisutnost pojave u nas, a s obzirom na njezinu učestalost dijelom su komparabilni s dosadašnjim malobrojnim istraživanjima. Određene se razlike javljaju s obzirom na oblik nasilja kojem su roditelji izloženi. Spolni stereotipi o djevojčicama kao sklonijim psihičkom nasilju, a dječacima sklonijim tjelesnom u našem istraživanju nismo potvrdili. Nasilje nad roditeljima istovremeno se javlja u interakciji više oblika, što problem čini kompleksnijim, a potrebu stručnih intervencija nužnijom. Loši odnosi u obitelji i izostanak kvalitetno provedenoga vremena roditelja i djece relevantni su činitelji u pojavi nasilja. Rezultati pokazuju neuravnotežene obiteljske odnose i upućuju na rizične činitelje. Spoznaje koje iz istraživanja slijede idu u prilog podršci i pozitivnim nastojanjima da se osnaži obitelj i život u njoj učini humanijim i kvalitetnijim.

Ključne riječi: odnosi u obitelji, maloljetna djeca, nasilje nad roditeljima, rizični i zaštitni činitelji, osnaživanje obitelji


Abstract

Family home is often identified with a place to provide mutual love, heat, place of comfort and safety. Unfortunately, there are many reasons why this is not so. Known as a family and where because of violence endangering the lives of its members, regardless of age, gender, parental role, education, social structure. The scope of violence with regard to family members includes violence against children, violence among spouses or extramarital partners, adolescent violence against parents or older family members, as well as child violence against parents, a form of violence whose existence is practically denied in public despite the facts from everyday life that tell a different story. Due to the large number of probable abusers, it is difficult to establish the “typical” abusers or parents as (potential) victims. The violence some parents experience is sometimes a normal occurrence for many others. The attitude of society towards violence, regardless of the identity of a victim or abuser, is an important indicator of its attitude towards a person, humanity and the level of civilizational development. The results of the research prove that the issue is present in our society and, due to its frequency, the results are comparable in part with previous sparse research conducted in several countries. There are specific differences with regard to the type of violence against parents. Gender stereotypes on girls being more prone to psychological violence and on boys being more prone to physical violence were not established by our research. Violence against parents is created through the interaction of more than one type, which makes the issue more complex and the need for professional intervention all the more necessary. Bad family relationships and the lack of (quality) time spent between parents and children are relevant factors in the appearance of violence. The results show a lack of balance between family relationships and indicate risk factors. Findings from studies that follow are in favour of support and positive efforts to strengthen the family and life in it so human and more qualitative.

Keywords: family relationships, adolescent, violence against parents, risk and protective factors, empowering families