INTEGRITETA MLADOSTNIKA V SREDNJI ŠOLI

THE INTEGRITY OF A YOUTH IN SECONDARY SCHOOL

Dragica Dodič Turk
Številka 51-52 (2015)

Povzetek

Prispevek se osredotoča na razvojna, socialna in osebnostna vprašanja, s katerimi se odraščajoči mladostnik srečuje ob vstopu v srednjo šolo ter z njim tudi starši in šola. Prizadevanja dijaka samega, njegovih staršev, šole oziroma dijaških domov so bistveni dejavniki, ki vplivajo na integriteto oziroma celostni razvoj osebnosti mladostnika na vseh področjih. Tudi pozitivni vrstniški odnosi v šoli se povezujejo z ugodnejšimi učnimi izidi, zlasti z večjo učno zavzetostjo in učnimi dosežki.

Ključne besede: mladostnik, integriteta, starši, šola, vrstniki, odgovornost, učni dosežki


Abstract

The article focuses on the issues of development, personality, and social issues which young people, and with them, their parents and the school, have to deal with when starting secondary school. The efforts made by the youngsters, their parents, schools, and dormitories are the key elements that affect the integrity and personal growth of young people in all the areas. Positive peer relations at school can be linked to better study results, especially to a bigger degree of devotion to studying and learning outcomes.

Keywords: youth, integrity, parents, school, peers, responsibility, learning outcomes