PREDNOSTI MEŠANIH VZGOJNIH SKUPIN IN SMERNICE ZA UVEDBO LETEH V DIJAŠKE DOMOVE

ADVANTAGES OF MIXED EDUCATIONAL GROUPS AND GUIDELINES FOR INTRODUCING THESE GUIDELINESIN BOARDING SCHOOLS

Saša Šterk
Številka 51-52 (2015)

Povzetek

Dijaški dom ponuja mladostniku prostor, da varno raziskuje in izgrajuje svojo identiteto ter ga skozi različne življenjske situacije spodbuja, da reflektira lastne poglede na svet in na druge. Tudi mešane skupine so dobro izhodišče za posameznika, saj mu nudijo okolje, ki ga vseskozi spodbuja k medsebojnemu sodelovanju, sprejemanju različnosti in konstruktivni komunikaciji. Na podlagi raziskanega v prispevku avtorica podajam smernice, ki govorijo v prid mešanim vzgojnim skupinam v dijaških domovih.

Ključne besede: mladostnik, dijaški dom, mešane vzgojne skupine


Abstract

Boarding school offers adolescents a space to safely explore and found their identity. The young people are through the different life situations encouraged to reflect their own views of the world and of the others. The mixed educational groups are a good starting point for the individual, providing an environment that is constantly encouraging mutual cooperation, acceptance of diversity and constructive communication. Based on the investigation the author presents the guidelines in favor of mixed educational groups.

Keywords: adolescent, boarding school, mixed educational group