PREDNOSTI VKLJUČEVANJA DIJAŠKEGA DOMA V SLOVENSKO MREŽO ZDRAVIH ŠOL

ADVANTAGES OF BOARDING SCHOOLS PARTICIPATING IN THE SLOVENIAN HEALTHY SCHOOLS NETWORK PROJECT

Stanislava Kanduč
Številka 51-52 (2015)

Povzetek

Dijaški dom Ivana Cankarja je v Slovensko mreži zdravih šol (SMZŠ) vključen šesto leto. V tem času so postali načrtovanje dela, število aktivnosti, sistematičnost pri delu, obseg samega dela in različnost aktivnosti mnogo bogatejši kot pred vključitvijo. Obenem se pri delu upoštevajo izkušnje podobnih ustanov iz cele Slovenije od vrtcev do osnovnih in srednjih šol. Prepoznavnost dela se je povečala zaradi upoštevanja praktičnih izkušenj v izobraževalnem procesu. Pri tem je pomembno tudi to, da vse šole delajo na osebnostni rasti učencev in dijakov ter povezovanju celotnega kolektiva, dijakov in njihovih staršev.

Ključne besede: mreža zdravih šol, zdrava prehrana, rekreacija, osebnostna rast


Abstract

Ivan Cankar Boarding School has been in the Slovenian Healthy School Network (SHSN) for six years. During this time the number of activities, work planning, systematic approach, scope of the work and diversity of activities have greatly increased. At the same time experiences of similar institutions throughout Slovenia, from kindergartens to secondary schools were implemented at our project work. The reputation of our institution has increased through our contribution to educational process from experiences obtained through the practice. It is important that all schools pursue personal growth by connecting the whole educational team; students, teachers, and parents.

Keywords: Healthy schools network, healthy nutrition, recreation, personal growth