UVODNIK

EDITORIAL

Tanja Novaković
Številka 51-52 (2015)

Pred nami je oblikovno prenovljena dvojna številka Iskanj, ki predstavlja pomembno prelomnico, saj se je novoimenovani uredniški odbor že na prvem srečanju lotil temeljitega razmisleka o bodočem konceptu in viziji revije. Z željo, da jo v prihodnje še bolj približamo bralcem, smo se odločili za izvedbo vprašalnika, s katerim smo preverjali mnenje o uporabni vrednosti revije pri nadgrajevanju teoretskega znanja in vzgojnoizobraževalnem delu v praksi. Izkazalo se je, da je večina anketiranih z uporabnostjo revije zadovoljnih, želijo pa si več primerov iz prakse ter več prispevkov, ki se vsebinsko nanašajo na domsko stroko, predvsem s področja vzgojno-izobraževalnega dela z dijaki, obravnave aktualne problematike ter predstavitve inovativnih pristopov vzgojne prakse v domovih.

V tokratni številki revije uvodoma lahko preberete prvi del prispevka Lidije Hamler, ki predstavi izsledke raziskave s področja medgeneracijskega sodelovanja ter spoznanja o medgeneracijskem sodelovanju, kot ga vidijo mladi. V nadaljevanju Maruša Komotar presoja smer razvoja sistema zagotavljanja kakovosti visokega šolstva v Sloveniji z osredotočanjem na nedavna sistemska neskladja v izvajanju akreditacije, dr. Jasminka Zloković pa predstavi izsledke raziskave na doslej malo raziskanem področju nasilja mladoletnih otrok nad starši.

Osrednji tematski sklop je posvečen mednarodnemu kongresu dijaških domov Slovenije, ki je letos v organizaciji Društva vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, Skupnosti dijaških domov Slovenije ter Zavoda RS za šolstvo potekal že petič. V uvodnem prispevku omenjenega tematskega sklopa avtorica Lilijana Gabrič Hvasti povzema razvoj, potek in pomen mednarodnih kongresov, v nadaljevanju pa avtorji – aktivni udeleženci letošnjega mednarodnega kongresa – predstavijo različne primere praks, učinkovitih vzgojnih pristopov ter oblik dela, ki vplivajo na kakovostno vzgojno-izobraževalno delo v dijaških domovih.

V dijaških domovih je posebna skrb namenjena spodbujanju aktivne participacije mladih, zato se dijaki aktivno vključujejo v raznovrstne dejavnosti, ki jih organizira dijaški dom. Tako je bila tudi mladim letos prvič na kongresu ponujena priložnost, da z vrstniki in mentorji drugih dijaških domov izmenjajo izkušnje sodelovanja v tovrstnih aktivnostih in predstavijo svoje videnje o pridobljenem znanju in spretnostih. Odločitvi programskega odbora kongresa smo se odločili slediti tudi v Iskanjih, zato so mladi v reviji dobili svoj prostor za pisno izražanje, kjer bodo lahko predstavili izkušnje sodelovanja v različnih prostočasnih dejavnostih. Dva prispevka dijakinj, ki opisujejo vključenost mladih v aktivnosti za spodbujanje inovativnosti in usmerjenosti v trajnostni razvoj, z velikim veseljem objavljamo že v tokratni številki.

V zadnjem sklopu revije Andreja Gimpelj predstavi Gestalt izkustveno družinsko terapijo kot eno izmed možnosti opore vzgojitelju v dijaškem domu pri vsakdanjem pedagoškem delu, Stanislava Kanduč pa piše o prednostih vključevanja dijaškega doma v slovensko mrežo zdravih šol.

Uredništvo Iskanj se zahvaljuje vsem, ki so soustvarjali letošnjo dvojno številko, in vsem, ki so prispevali dragocene predloge za nadaljnje vsebinsko in oblikovno snovanje revije. Trudili se bomo, da bomo izpolnili vaša pričakovanja.

Želimo vam veliko strokovnih užitkov ob branju. 

Tanja Novaković
glavna urednica