ALI NEFORMALNO UČENJE PRIPOMORE K UČNI USPEŠNOSTI MLADOSTNIKOV?

CAN NON–FORMAL LEARNING IMPROVE ACADEMIC ACHIEVEMENT IN YOUTH?

dr. Polona Kelava
Številka 53-54 (2016)

Povzetek

V dijaškem domu imajo dijaki poleg časa, namenjenega (šolskemu) učenju, tudi precej prostega časa. V prispevku govorimo o tem, kako se oboje povezuje oz. katere pozitivne učinke ustrezno usmerjenih prostočasnih dejavnosti lahko pričakujemo, če upoštevamo neformalno učenje mladostnikov (učenje, ki se udejanji preko njihovih lastnih interesov), samopodobo mladostnikov ter njihovo motivacijo za učenje tako v neformalnih kot v formalnih okoliščinah.

Ključne besede: prostočasne dejavnosti v dijaškem domu, neformalno učenje, samopodoba, motivacija, učna uspešnost


Abstract

Besides a lot of time dedicated to the (school) learning, in the boarding schools there is also a lot of leisure activities. In this article the connection of both is revealed; the positive effects of adequate leisure activities’ contents can be expected where youths’ non-formal knowledge (learning through their own interests), their self-esteem and their motivation to learn in non–formal as well as in formal settings are abided by.

Key words: leisure activities in the boarding school, non-formal learning, self-esteem, motivation, academic achievement