KARIERNI KLUBI IN BELEŽENJE DEJAVNOSTI PROSTEGA ČASA

CAREER CLUBS AND RECORDING FREE TIME ACTIVITIES

Maja Đević
Številka 53-54 (2016)

Povzetek

Kakovostno preživljanje prostega časa je eden izmed poglavitnih kriterijev za ustrezen psihosocialni razvoj mladostnika. Na Zavodu Nefiks mladim omogočamo udeležbo v prostočasnih dejavnostih, pri čemer mladi te dejavnosti soustvarjajo, pri tem pa izhajajo iz svojih potreb, želja in interesov. V prispevku predstavljamo t. i. Karierne klube Nefiks – strukturiran program karierne orientacije za dijake kot enega izmed projektov, ki je k sodelovanju pritegnil mlade iz različnih krajev po Sloveniji, posebno pozornost pa namenjamo tudi Nefiksu – indeksu za beleženje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja.

Ključne besede: prosti čas, neformalno izobraževanje, karierni klub, kariera, kompetence.


Abstract

One of the main conditions for adequate psychosocial development of an adolescent is having quality free time. At Nefiks Institute we enable young people to participate in and co-create extra-curricular activities according to their needs, wishes and interests. In this article we are presenting one of our projects for high school students – Nefiks Career Clubs – a structured career orientation programme that attracted cooperation of young people from all around Slovenia. Extra attention is also given to Nefiks – an index for recording and acknowledging non-formal education.

Keywords: free time, non-formal education, career club, career, competences.