PASTI PROSTEGA ČASA MLADIH

THE TRAPS OF FREE TIME OF THE YOUTH

mag. Polonca Majcenovič
Številka 53-54 (2016)

Povzetek

Pasti prostega časa mladih so v največji meri tvegana vedenja. Mladi se pogosto zavedajo posledic vedenja, ki jim škoduje, vendar so vpliv družbe, različne stiske v družini ter preobremenjenost razlogi, ki pretehtajo pri odločanju za tvegana vedenja. Mladi, ki so imeli in imajo priložnost za vzgojo, ki poudarja odgovorno odločanje, lažje izberejo zdrav in dober način preživljanja prostega časa. Preventivni programi okrepijo sposobnost odločanja in nadoknadijo pomanjkanje tovrstne vzgoje in zgleda v družini. Trden okvir vrednot, ki usmerjajo mlado osebo na poti v odraslost, in povezanost v odnosih dajejo mladostniku notranjo motivacijo za kvalitetno preživljanje prostega časa in zavračanju tveganih vedenj.

Ključne besede: tvegana vedenja, odgovorno odločanje, samostojnost


Abstract

The traps of free time of the youth are mostly the various types of problem behaviour. The young are frequently aware of the consequences brought on by such harmful behaviour. However, the main factors guiding their decisions for risky behaviours remain social influence, tensions within the family and excessive amount of stress. The young who have had and are still having the experience of upbringing promoting responsible choice-making, tend to choose healthy and proper ways of spending their spare time. Preventive programmes strive to increase the ability of decision-making and make up for the lack of this kind of example in the family. Close family ties and a firm set of values, which guide a young person on their way to adulthood also provide them with an inner motivation for quality spending of their free time and thus for suppressing problem behaviour.

Key words: risky behaviour, responsible decision making, independence