PROGRAM MEPI MLADE OPREMLJA ZA ŽIVLJENJE TUDI V SLOVENIJI

MEPI PROGRAM EQUIPS YOUNG PEOPLE FOR LIFE ALSO IN SLOVENIA

Andreja Anžur Černič
Številka 53-54 (2016)

Povzetek

MEPI je program, ki v Sloveniji poteka že več kot 10 let. V program se lahko vključijo mladi med 14 in 25 letom starosti in ga izvajajo v svojem prostem času. Gre za vodilni  mednarodni program, ki prepoznava dosežke, združuje praktične izkušnje in življenjske sposobnosti, ki  mlade oblikujejo v odgovorne, zrele ljudi in zavzete državljane sveta. Mlade opremlja za življenje ne glede na njihovo poreklo, vero, razmere ali sposobnosti, da dosežejo želene izzive, in jim pomaga do uspeha v življenju. V prispevku se osredotočam  na kratkoročne in dolgoročne učinke programa ter vpliv na razvoj  tistih kompetenc mladih, ki pozitivno vplivajo na zaposljivost. Program prinaša pozitivne učinke mladim in  izobraževalni ustanovi, kjer se izvaja, saj vnaša sodobne metode dela  in  timski duh v ekipo mentorjev. Dosežki mladih se beležijo v indeks dosežkov, ki je mednarodno priznan.

Ključne besede: mladi, kompetence, zaposljivost, beleženje neformalnega izobraževanja, prosti čas.


Abstract

MEPI- originally named THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD FOR YOUNG PEOPLE is the award program that runs in Slovenia more than 10 years. It is the leading youth achievement program for young people aged 14 to 25 years. The program brings together practical experiences and life skills to create committed citizens of the world. It equips young people for life, regardless of their background, circumstances and abilities for whatever challenges or opportunities that lie ahead to help them succeed in life. The article is focused on outcomes and impacts of the Award. Participants develop competences that are significant for employability in the future. Program brings positive impact for young participants and for the award units (schools…) because of its modern methods of work and team spirit. Achievements are internationally recognised and accredited in record book.

Key words: young people, competences, informal and  non-formal education, free time.