SPREMEMBE PROSTEGA ČASA MLADIH V ČASU NOVIH TEHNOLOGIJ IN MEDIJEV

CHANGES IN THE LEISURE OF YOUNG PEOPLE AT THE TIME OF NEW TECHNOLOGIES AND MEDIAS

prof. dr. Mirjana Ule
Številka 53-54 (2016)

Povzetek

Prosti čas mladih ne pomeni samo večje svobode izbire in odnosov, ampak pomeni tudi čas zmanjšanega nadzora nad dejavnostmi mladih. Ravno to področje, torej področje nadzora nad prostim časom mladih , pa je največkrat izvor največjih dilem in konfliktov med odraslimi in mladimi. V članku analiziramo spremembe, ki so nastale v časovnih načrtih mladih ljudi in načinih preživljanja prostega časa mladih v zadnjih desetletjih. Razvijamo tezo, da postaja prosti čas mladih vedno manj avtonomen, vedno bolj organiziran in nadzorovan s strani staršev in pedagoških  institucij. Še bolj usodna pa je »okupacija« prostega časa s strani potrošniške družbe, ki predvsem preko novih tehnologij določa vsebine in oblike prostega časa mladih.

Ključne besede:  vrstniške skupine, mladinska kultura, nove tehnologije, medijska generacija


Abstract:

Leisure of young people does not mean only the greater freedom of choice and relationships, but it also means a reduced control over the activities of young people. Precisely this area – namely the scope of control over the free time of young people – is often the source of the greatest dilemmas and conflicts between adults and young people. In the article we analyse the changes that have happened in the roadmaps of young people and ways of spending the leisure of young people in recent decades. We develop the thesis that the leisure of young people is becoming less and less autonomous, ever more organized and supervised by parents and teaching institutions. Even more serious is the “occupation” of the free time by the consumer society which mainly through new technology provides the contents and the forms of youth’s leisure.

Key words: peer groups, youth culture, new technologies, media generation