VPLIV UČENJA SOCIALNIH VEŠČIN NA POJAV NEPRIMERNEGA VEDENJA MED UČENCI V ODDELKU OSNOVE ŠOLE

IMPACT OF LEARNING SOCIAL SKILLS ON OCCURRENCE OF INAPPROPRIATE BEHAVIOR AMONG THE PUPILS IN THE CLASS OF ELEMENTARY SCHOOL

mag. Jovita Pogorevc Merčnik, pred.
Številka 53-54 (2016)

Povzetek

V raziskavi ugotavljamo, kakšen vpliv ima učenje socialnih veščin na pojav neprimernega vedenja med učenci v oddelku v osnovni šoli. Med učenci smo izvedli sklop dejavnosti, preko katerih smo jih seznanili z doživljanjem neprijetnih občutij kot posledice neprimernega vedenja drugih, hkrati pa so bili učenci vzpodbujeni k uporabi primernih, želenih oblik vedenja.

Rezultati, ki smo jih dobili s primerjanjem stanja na izbranih področjih  neprimernega vedenja pred izvedenim sklopom delavnic in po njem, so pokazali, da oblikovana izvedena dejavnost kaže pozitivne učinke predvsem na naslednjih področjih: reševanje sporov s pretepom, omogočanje dobrega počutja učencev v razredu, izkazovanje prijateljstva sošolcev na način, da je  prizadeta tretja oseba. Na teh področjih so učenci po izvedenih delavnicah zaznali manj neprimernega vedenja.

V nadaljevanju pa glede na doživljanje neprijetnih občutij pri učencih ugotavljamo, da bi bil za večjo učinkovitost dejavnosti potreben daljši čas izvajanja.

Ključne besede: osnovna šola, socialni odnosi, socialne veščine, neprimerno             vedenje


Abstract

In this research it is explored what impact the learning of social skills has on the occurrence of inappropriate behavior among pupils in the class of elementary school. Among the pupils we conducted a series of activities, whereby they were acquainted with the experience of unpleasant feelings of pupils as a result of inappropriate behavior of others, while pupils were encouraged to use the appropriate, desired behaviors.

The results, obtained by comparing the situation in selected areas of inappropriate behavior before and after the completion of the workshop, showed that shaped conducted activity shows positive effects mainly in the following fields: resolve disputes with fights, enabling well-being of pupils in the class, demonstrating friendship to classmates by inflicting a third party. In these areas the pupils perceived less inappropriate behavior after the completion of the workshops.

Furthermore, according to the experience of unpleasant feelings among pupils, the results observed that in order to improve the effectiveness of the activities a long-term implementation is required.

Keywords: social skills, social games, inappropriate behavior