RAZVOJ NOTRANJEGA POGLEDA IN VPLIV ČUJEČNOSTI NA ZDRAVJE MLADIH

DEVELOPMENT OF MINDSIGHT AND IMPACT OF MINDFULNESS ON YOUNG PEOPLE'S HEALTH

Mateja Tomšić, mag. soc. geront. in univ. dipl. teol.
Številka 55-56 (2017)

Povzetek

V prispevku smo se osredotočili na pomen, ki ga imata na vzgojno-izobraževalno delo v dijaškem domu čuječnost in razvoj notranjega pogleda. V članku navajamo različne avtorje in raziskave, ki zgoraj omenjena pojma povezujejo s pozitivnim vplivom, ki ga imata na splošno in duševno zdravje mladih. Za vzgojitelje v dijaškem domu je posebej dragoceno poglavje, v katerem so navedene različne vaje in orodja za razvoj čuječnosti in notranjega pogleda, ki jih lahko vzgojitelj uporabi pri osebnem delu z mladimi ali v vzgojni skupini v okviru vzgojno-izobraževalnih ur.

Ključne besede: notranji pogled, čuječnost, duševno zdravje, mladi.


Abstract

In this article we focus on the importance of mindfulness and the development of mindsight in educational work in a boarding school. There are different authors and researches cited in the article that connect the above-mentioned concepts with their positive impact on the general and mental health of young people. A very valuable chapter for educators in a student home is the one which provides a variety of exercises and tools to develop mindfulness and mindsight; both can be used in personal youth work or in an educational group within its study hours.

Key words: mindsight, mindfulness, mental health, young people.