SKRB ZA ZDRAVJE V »ŠTU-DIJ DOMU«

HEALTH CARE IN »ŠTU-DIJ DOM«

Nina Pogorevc, prof. slov.
Številka 55-56 (2017)

Povzetek

Šolski center Velenje sestavljajo Šola za rudarstvo in varstvo okolja, Strojna šola, Elektro in računalniška šola, Šola za storitvene dejavnosti, Gimnazija, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) in skupne službe. V sklopu skupnih služb izvajamo tudi vzgojno dejavnost dijaškega doma. Bivanje dijakov in vzgojno dejavnost zagotavljamo v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje. Ker lahko v domu bivajo tudi študenti, se dom imenuje Štu-dij dom. Vzgojitelji skrbimo za zdravje dijakov na več področjih. Dijake spodbujamo k aktivnemu preživljanju prostega časa, spremljamo uspehe dijakov na športnih področjih in jih pri tem spodbujamo, jih ozaveščamo o negativnem vplivu kajenja in uživanju alkohola na njihovo zdravje ter o skrbi za čistost sob, doma in domskega okolja. Pozitivno miselno aktivnost dijakov razvijamo z različnimi dejavnostmi v prostem času.

Ključne besede: Šolski center Velenje, zdravje, kajenje, uživanje alkohola, šport


Abstract

School center Velenje consists of School of Mining Engineering and Environmental Studies, School of Engineering and School of Electrical and Computer Engineering, School for Service Industry, Gimnazija Velenje, Higher Vocational College, Business to Business Education Center (B2B) and common services. As part of common services of School center Velenje we also carry out boarding school’s educational activity. We provide student accommodation and educational activity together with Velenje Youth centre. Since boarding school also provides accommodation for higher education students, it is called “Štu-dij dom”. Childcare workers maintain healthy lifestyle on various levels. We encourage students to actively spend their free time, encourage and follow their sport success; we make them aware about the dangers of smoking and drinking alcohol and encourage them to keep their rooms, boarding school and its surroundings clean and tidy. We develop positive mind activity with various activities in their free time.

Key words: School center Velenje, health, smoking, alcohol consumption, sports