SKRB ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU NOVO MESTO

HEALTH CARE OF EMPLOYEES IN DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO

Nataša Kokol, univ. dipl. prav. in mag. soc. del.
Številka 55-56 (2017)

Povzetek

Skrb za lastno zdravje se sicer začne pri posamezniku, vendar ima delovno okolje prav tako pomemben, če ne že ključen vpliv na zdravje. Ljudje namreč polovico svojega budnega časa preživimo na delovnem mestu. Zavedanje o pomenu varovanja zdravja na delovnem mestu k sreči narašča, tako na strokovni in politični ravni kot tudi med zaposlenimi in delodajalci. Delovna organizacija s promocijo zdravja na delovnem mestu vlaga v bolj zdrave in bolj zadovoljne zaposlene. Pričujoči prispevek obravnava promocijo zdravja na delovnem mestu v Dijaškem in študentskem domu Novo mesto (v nadaljevanju DŠD NM).

Ključne besede: zaposleni,zdravje, promocija zdravja, skrb za zdravje


Abstract

Healthcare begins with the individual, but working environment has also important impact, possibly the key impact. Indeed, we spend a lot of time at work. Luckily, the awareness of healthcare at work is increasing, on professional and political level on one hand and among employees and employers on the other hand as well. Labor organization invests in healthier and more satisfied employees by promoting health at work. The following article is about health promotion at work in Dijaški in študentski dom Novo mesto (hereinafter DŠD NM).

Key words: employees, health, health promotion, healthcare