UVODNIK

EDITORIAL

Dr. Lidija Hamler
Številka 55-56 (2017)

»Zdravje je največje bogastvo«.
(nemški pregovor)

Tokratna izdaja revije Iskanja je posvečena zdravju. Svoje razmišljanje bom usmerila v promocijo zdravja, ki je po Svetovni zdravstveni organizaciji definirana kot »proces omogočanja ljudem, da imajo večji nadzor nad svojim zdravjem in izboljšanjem zdravja«. Ta proces poteka na različnih ravneh: razvoj osebnih veščin, ustvarjanje podpornih okolij, krepitev delovanja na ravni skupnosti, razvoj javnih politik ter preusmeritve k promociji zdravja. Vprašamo se lahko, kakšna je lahko vloga in naloga dijaškega doma in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov pri  krepitvi zdravega življenjskega sloga mladih.

Prispevki avtorjev sporočajo, da imamo v dijaških domovih in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah enkratne možnosti za promocijo zdravja oziroma za izobraževanje za zdrav življenjski slog. Mladi, ki bivajo v dijaških domovih, so lahko vključeni v številne projekte, pobude in aktivnosti, ki spodbujajo in promovirajo zdrav življenjski slog. Neformalno izobraževanje kot tako je lahko v dijaških domovih – v primerjavi s formalnim – bolj usklajeno s potrebami mladih, ker izhaja iz njihovih potreb in iz njihovih življenjskih svetov.

Tudi metode (interaktivne, participativne, vključujoče, povezovalne itd.), ki se na splošno uporabljajo na področju dijaških domov, se mladim bolj približajo kot »ex cathedra« poučevanje, ki je še vedno prisotno v formalnem izobraževanju. Dodatni plus zavestnih prizadevanj za zdrav življenjski slog v okviru dijaških dom je bližnji stik z mladimi, od katerih nekateri (ponekod večina) prihajajo iz manj spodbudnega okolja; ti so namreč v slabšem položaju tako glede zdravja samega kot glede izbir in praks, ki so zdravju prijazne. Pomembno je, da dijaški domovi in druge vzgojno-izobraževalne ustanove za mlade ozavestijo cilje, ki se nanašajo na promocijo zdravega življenjskega sloga. Smiselno je, da so te aktivnosti kontinuirane, da ne gre zgolj za enkratne iniciative  ter da so integrirane kot del programa v vsakdanji vzgojno-izobraževalni proces. Pri izobraževanju in izvajanju programov zdravega življenjskega sloga je pomembno, da se mlade ozavešča za razumevanje in kritičnost do širših družbenih dejavnikov vpliva na zdravje in da se ob tem razvija njihove širše kompetence. 

Zaključuje se 35. leto snovanja revije. Zahvaljujem se za vsak z ljubeznijo in strokovnostjo prispevan kamenček v mozaiku revije Iskanja. Posebej dragoceni so prispevki dolgoletnega ustvarjalca dr. Vinka Skalarja, ki se ga spominjamo z globoko hvaležnostjo. Naj bo naš navdih za prihodnost dela na polju vzgoje in izobraževanja.

Želim vam zdravih in strokovnih trenutkov ob prebiranju revije Iskanja.

Dr. Lidija Hamler,
glavna urednica