VPLIV GLASBENIH DEJAVNOSTI NA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI

THE IMPACT OF MUSIC ACTIVITIES ON CHILDREN AND YOUTH WITH SPECIAL NEEDS

Zarja Brumen Žarn, mag. prof. soc. ped., Mojca Plemeniti, univ. dipl. soc.
Številka 55-56 (2017)

Povzetek

Glasba s svojo izjemno močjo vpliva na telesno in duševno zdravje, saj izboljšuje psihofizično počutje, izboljša socialne odnose, spodbuja k izražanju čustev ter pomaga k duševni in telesni umiritvi. V članku avtorici predstaviva, kako uporaba glasbenih dejavnosti, kot so petje in različne tehnike sproščanja, vplivajo na kognitivni, socialni, čustveni in motorični razvoj pri osebah s posebnimi potrebami, s katerimi se srečujeva pri svojem delu kot vzgojiteljici v CIRIUS Kamnik. Opiševa izvajanje glasbenih dejavnosti v vzgojnih skupinah, cilje, ki jim pri delu slediva, in učinke, ki jih imajo izvajane dejavnosti na otroke in mladostnike, vključene v Posebni program vzgoje in izobraževanja.

Ključne besede: glasba, petje, sproščanje, otroci in mladostniki s posebnimi potrebami


Abstract

Music has a strong power and influence on physical and mental health; it improves social relations, it encourages expression of emotions and leads to mental and physical relaxation and improvement. In this article, we discuss the use of music activities, such as singing and various relaxation techniques. We outline the impact these activities have on cognitive, social, emotional and motor development of children with special needs, based on our daily work and experience as educators at CIRIUS Kamnik. Our description highlights the methods used in our educational group and goals that we follow with a special focus on the observed impact these activities have on children and youth included in the special education programme. 

Keywords: music, singing, relaxation, children and youth with special needs