ZDRAVJE IN VEDENJA SLOVENSKIH MLADOSTNIKOV – REZULTATI MEDNARODNE RAZISKAVE

HEALTH AND HEALTH BEHAVIOUR OF SLOVENIAN ADOLESCENTS – RESULTS OF INTERNATIONAL STUDY

Doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, Helena Koprivnikar, dr. med., Andreja Drev, univ. dipl. nov., mag. Tina Zupanič, Karmen Hribar, mag. psih.
Številka 55-56 (2017)

Povzetek

V prispevku smo analizirali slovenske podatke o zdravju, socialnem kontekstu, navadah slovenskih 15-letnikov (N = 1615, od tega 53,9 % deklet) iz mednarodne raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju leta 2014. Večina slovenskih 15-letnikov svoje zdravje in počutje ocenjuje kot zelo dobro, in se lahko pogovarja z mamo o stvareh, ki jih težijo. Šola je zelo všeč približno polovici in približno enak odstotek mladostnikov je z njo obremenjenih. Večina mladostnikov nima zdravih prehranjevalnih navad in se ne giblje dovolj. Manjšina redno kadi in pije alkohol in je bila v preteklih mesecih žrtev trpinčenja. Glede na mednarodne primerjave, slovenski mladostniki izstopajo po nerednem zajtrkovanju, nezadostnem gibanju, pogostejšem uživanju sladkanih pijač, manj pogostem uživanju sadja in obremenjenosti z delom za šolo. Podatki so dobra osnova za načrtovanje, izvajanje in evalviranje različnih preventivnih in promocijskih programov za mladostnike.

Ključne besede: mladostniki, zdravje, z zdravjem povezana vedenja, tvegana vedenja


Abstract

The present study used Slovenian data on health outcomes, social context and health behaviour of Slovenian 15-year-olds (N = 1615, 53.9% of girls) from the international Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) study from 2014. The results revealed that most Slovenian 15-year-olds consider their health and well-being as very good and find it easy to talk to their mother about things that really bother them. About half of the adolescents report liking school ‘a lot’, however, about the same percentage of respondents report feeling pressured by schoolwork. Most adolescents do not have healthy eating patterns and are not physically active enough. A small percentage of adolescents smoke and drink alcohol on a regular basis and have been involved in bullying in the last couple of months. According to international comparisons, Slovenian adolescents tend to eat breakfast less regularly, are less physically active, consume more soft drinks, eat fruit less often and feel more pressured by schoolwork compared to adolescents in other countries. These findings provide valuable guidelines for designing, implementing and evaluating various preventive and promotional interventions to foster healthy behaviours among adolescents.

Key words: adolescents, health, health behaviour, risk behaviour