INKLUZIJA KOT ODPIRANJE PROSTORA ZA AKTIVNO PARTICIPACIJO V SKUPNOSTI

INCLUSION AS AN OPEN SPACE FOR ACTIVE PARTICIPATION IN THE COMMUNITY

Dijana Kožar Tratnik, univ. dipl. soc. ped., Kristina Šmitran, univ. dipl. soc. ped.
Številka 57 (2018)

Povzetek

V prispevku je prikazano, kako nam projektno delo lahko omogoča vire in sredstva za refleksijo dogajanja v organizaciji in za vpeljavo sodobnejših pristopov v delo z mladino, kar pomembno popestri delo in življenje v ustanovi. Vse našteto je možno, če se projektnega  dela lotimo z namenom odpiranja prostora za aktivno participacijo zainteresiranih deležnikov in če inkluzijo razumemo kot spreminjanje družbe in ne vključevanje v obstoječe strukture. S kritično samorefleksijo lahko porušimo lastne zidove in mentalne ovire ter se soočimo s simbolnim modelom institucije. Opisanih je nekaj konkretnih projektov gradnje občutka za skupnost in prostora za aktivno participacijo v ustanovi.

Ključne besede: metoda odpiranja prostora, samorefleksija, projektno delo, umetnost, šola za 21. stoletje.


Abstract

Article shows how the project work can enable resources and means for reflection of the current processes in an organization and for introduction of contemporary approaches in youth work and as a result makes a meaningful impact on the work and life in an institution. All of the mentioned is possible if the purpose to do project work is opening space for active participation of the interested stakeholders and if inclusion is understood as changing of the society and not as an integration into existing structures. With critical self-reflection we can tear down our own walls and mental obstacles and face the mental model of the institution. Authors describe some concrete examples of building the community feeling and space for active participation in organization.

Keywords: open space tehnology, selfreflexion, project work, art, school for 21st century.