INKLUZIJA (nič znanstvenega, le košček vsakdana

INCLUSION (no science, just a piece of everyday life)

Romana Jerkovič, prof. lik. ped.
Številka 57 (2018)

Povzetek

Je inkluzija ena od sodobnejših naravnanosti vzgojno-izobraževalnega dela ali nekaj življenjskega, s čimer so se v nekaterih šolah spoprijeli prej, v drugih pozneje? Brez veliko teoretičnega znanja smo bili včasih enostavno vrženi v vodo in primorani skupaj z otroki, ki so morali svoje življenje in šolanje zastaviti drugače kot večina drugih, priplavati do brega. V sosledju želja, strasti, nevednosti, prehitrih ali pravilnih odločitev so sledili rezultati, uspehi, razočaranja, nezadovoljstvo, žalost, prizadetost, slaba komunikacija, napredovanje, ujemanje – vse, kar stoji na poti življenja, učenja, odraščanja.

Ključne besede: inkluzija, dijaški dom, učitelj, vzgojitelj v dijaškem domu, odločitev


Abstract

Is Inclusion one of the more modern paths of raising and teaching or is it something more lifely with which some schools have dealt sooner than others. We used to be thrown headfirst into the water without any prior knowledge, along with other kids, and left to sink or swim. Want, passion, naivety, recklesness and bad decision making were often closely followed by results,  successes, dissapointments, unhapiness, hurt, bad communication, progress, staying true to yourself – all that stands on the path of life, learning and growing.

Keywords: Inclusion, Youth Hostel, Professor, Caretakers of the Youth Hostel, Decision