»KAVA OB 16IH« PROJEKT: DELAVNICE Z DIJAKI IZ BOSNE IN HERCEGOVINE

»COFFEE AT 4PM« PROJECT: WORKSHOPS WITH STUDENTS FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA

Marina Ristić, univ. dipl. soc. ped in mag. sup., os. in org. svet.
Številka 57 (2018)

Povzetek

V prispevku predstavim projekt »Kava ob 16ih«, kjer smo se skupaj s fanti, dijaki, ki prihajajo iz BIH, pol leta srečevali vsako sredo in se pogovarjali. Razlog projekta so bili ponavljajoči se konflikti med fanti in dijakinjami zaradi neprimernega navezovanju stika z dekleti v dijaškem domu. Namen programa je bil spoznati njihova prepričanja o spolnih vlogah, ozaveščanje le- teh, raziskovati razlike in stičnosti v kulturah ter delovati preventivno. Cilj je bil omogočiti bolj kvalitetno sobivanje. Skozi srečanja smo vzpostavili dialog in ustvarili odprt prostor, kjer so fantje lahko naglas razmišljali in se pogovarjali o svojih prepričanjih, se srečevali z drugimi in spoznavali druga (drugačna) prepričanja. Ob koncu srečanj smo se v humorju in sproščenem vzdušju bolje spoznali, povezali in oblikovali smernice dela za naprej.

Ključne besede: fantje iz Bosne in Hercegovine, dijaški dom, srečanja, odnos do deklet, razlike, sobivanje


Abstract

In the article, I present the project “Coffee at 16th”, where we, together with boys, students coming from BiH, met every Wednesday half a year and talked. The reason for the project was repetitive conflicts between boys and girls due to inadequate behavior towards girls in a student dormitory. The purpose of the program was to get to know their beliefs about sexual roles, raising awareness of them, exploring differences and similarities in cultures, and acting preventively. The goal was to enable better coexistence. Through the workshops, we established a dialogue and created an open space where boys could think openly and talk about their convictions, meet with others, and come to know other (different) beliefs. At the end of the process, in a humorous and relaxed atmosphere we were better acquainted, connected and formed work guidelines for the future.

Keywords: boys from Bosnia and Herzegovina, high school dormitory, meetings, attitude towards girls, differences, coexistence